தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கூடனகை

 • கூடனங்கை

 • கூடனல்லாள்

 • கூடன்மகள்

 • கூடன்மங்கை

 • கூடன்மடந்தை

 • கூடன்மணி

 • கூடன்மனை

 • கூடன்மயில்

 • கூடன்மருதம்

 • கூடன்மறை

 • கூடன்மலர்

 • கூடன்மலை

 • கூடன்மாலை

 • கூடன்முத்து

 • கூடற்கிளி

 • கூடற்கிள்ளை

 • கூடற்குமரி

 • கூடற்குயில்

 • கூடற்கொடி

 • கூடற்சிட்டு

 • கூடற்சிலம்பு

 • கூடற்சுடர்

 • கூடற்சுனை

 • கூடற்செல்வி

 • கூடற்சோலை

 • கூடற்பண்

 • கூடற்பூவை

 • கூடற்பொழில்

 • கூடலணி

 • கூடலமுதம்

 • கூடலமுது

 • கூடலரசி

 • கூடலழகி

 • கூடலூராள்

 • கூடலெழிலி

 • கூடலொளி

 • கூடல்

  சேருதல், மதுரை

 • கூடல்வடிவு

 • கூடல்வயல்

 • கூடல்வல்லி

 • கூடல்விறலி

 • கூடல்வெற்றி

 • கூத்தமுது

 • கூத்தம்மை

 • கூத்தரசி

 • கூத்தரசு

 • கூத்தள்

 • கூத்தழகி

 • கூத்தழகு

 • கூத்தாள்

 • கூத்திசை

 • கூத்தினியள்

 • கூத்தினியாள்

 • கூத்தின்பம்

 • கூத்து

 • கூத்துச்செல்வி

 • கூத்துமகள்

 • கூத்துமங்கை

 • கூத்துமடந்தை

 • கூத்துமணி

 • கூத்துமயில்

 • கூத்துமலர்

 • கூத்துவல்லாள்

 • கூத்துவல்லி

 • கூத்துவிறலி

 • கூத்தெயினி

 • கூத்தெழிலி

 • கூத்தெழில்

 • கூத்தொளி

 • கூந்தனங்கை

 • கூந்தனல்லாள்

 • கூந்தனிலவு

 • கூந்தனிலா

 • கூந்தன்மகள்

 • கூந்தன்மங்கை

 • கூந்தன்மடந்தை

 • கூந்தன்மதி

 • கூந்தன்மயில்

 • கூந்தன்மலர்

 • கூந்தன்மான்

 • கூந்தன்மாலை

 • கூந்தன்முகிலி

 • கூந்தற்கடல்

 • கூந்தற்கிளி

 • கூந்தற்குயில்

 • கூந்தற்கொடி

 • கூந்தற்கோதை

 • கூந்தற்சிட்டு

 • கூந்தற்செல்வி

 • கூந்தற்பூவை

 • கூந்தலம்மை

 • கூந்தலரசி

 • கூந்தலழகி

 • கூந்தலழகு

 • கூந்தலெழிலி

 • கூந்தலெழில்

 • கூந்தலொளி

 • கூந்தல்

 • கூந்தல்வடிவு

 • கூந்தல்வல்லி