தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கூத்துமறவன்

 • கூத்துமல்லன்

 • கூத்துமள்ளன்

 • கூத்துமழவன்

 • கூத்துவீரன்

 • கூத்துவேந்தன்

 • கூத்துவேலன்

 • கூத்துவேலோன்

 • கூத்தெளியன்

 • கூத்தெளியோன்

 • கூத்தெழினி

 • கூத்தெழிலன்

 • கூத்தெழிலோன்

 • கூத்தையன்

 • கூரொளி

 • கூரொளியன்

 • கூர்

  மிகுதல், நுனி

 • கூர்கதிர்

 • கூர்சுடர்

 • கூர்தகை

 • கூர்திறலன்

 • கூர்திறல்

 • கூர்புகழன்

 • கூர்வாளன்

 • கூர்வாள்

 • கூர்விழியன்

 • கூர்வேலன்

 • கூர்வேல்

 • கூலக்கடல்

 • கூலக்கதிர்

 • கூலக்காவலன்

 • கூலக்கிழான்

 • கூலக்குன்றன்

 • கூலச்செல்வன்

 • கூலத்திருவன்

 • கூலநாடன்

 • கூலன்

 • கூலமணி

 • கூலமலை

 • கூலமலையன்

 • கூலம்

 • கூலவளத்தன்

 • கூலவளவன்

 • கூலவெற்பன்

 • கூலவேந்தன்