தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • குணவம்மை

 • குணவரசி

 • குணவல்லி

 • குணவழகி

 • குணவாகை

 • குணவாணி

 • குணவாரி

 • குணவாழி

 • குணவெழிலி

 • குணவெழில்

 • குணவேங்கை

 • குணவேல்

 • குணவொளி

 • குண்டரண்

 • குண்டு

 • குண்டுமணி

 • குண்டுமுத்து

 • குந்தவி

 • குந்தவை

 • குன்றக்கிளி

 • குன்றக்குமரி

 • குன்றக்குயில்

 • குன்றக்கொடி

 • குன்றக்கொழுந்து

 • குன்றக்கோதை

 • குன்றச்சாந்து

 • குன்றச்சாரல்

 • குன்றச்சிட்டு

 • குன்றச்சுடர்

 • குன்றச்சுனை

 • குன்றச்செல்வி

 • குன்றச்சோலை

 • குன்றணி

 • குன்றத்தி

 • குன்றத்திரு

 • குன்றத்திறல்

 • குன்றத்தேன்

 • குன்றப்பூவை

 • குன்றப்பொறை

 • குன்றப்பொழில்

 • குன்றமகள்

 • குன்றமயில்

 • குன்றமுதம்

 • குன்றமுது

 • குன்றமுத்து

 • குன்றம்

 • குன்றயாழ்

 • குன்றரசி

 • குன்றரண்

 • குன்றருவி

 • குன்றழகி

 • குன்றவடிவு

 • குன்றவல்லி

 • குன்றவாணி

 • குன்றவாழை

 • குன்றவிளக்கு

 • குன்று

 • குன்றுடையாள்

 • குன்றூராள்

 • குன்றெயினி

 • குன்றெழிலி

 • குன்றெழில்

 • குன்றொளி

 • குமரி

 • குமரிகோடு

 • குமரிக்கடல்

 • குமரிக்கிளி

 • குமரிக்குயில்

 • குமரிக்கொடி

 • குமரிச்சாந்து

 • குமரிச்சாரல்

 • குமரிச்சிட்டு

 • குமரிச்சிலம்பு

 • குமரிச்செல்வம்

 • குமரிச்செல்வி

 • குமரிச்சேய்

 • குமரிச்சோலை

 • குமரித்தங்கம்

 • குமரித்தங்கை

 • குமரித்தமிழ்

 • குமரித்தலைவி

 • குமரித்தாமரை

 • குமரித்தாய்

 • குமரித்தாழை

 • குமரித்திங்கள்

 • குமரித்திரு

 • குமரித்தென்றல்

 • குமரித்தேன்

 • குமரித்தோகை

 • குமரிநங்கை

 • குமரிநிலவு

 • குமரிநிலா

 • குமரிப்பண்

 • குமரிப்பிடி

 • குமரிப்பிணை

 • குமரிப்புதுமை

 • குமரிப்புனல்

 • குமரிப்புன்னை

 • குமரிப்பூ

 • குமரிப்பூவை

 • குமரிப்பொன்