தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • குஞ்சு

 • குஞ்சுக்கிளி

 • குஞ்சுக்குயில்

 • குஞ்சுச்சிட்டு

 • குஞ்சுப்பிறை

 • குஞ்சுப்பூவை

 • குஞ்சுமயில்

 • குடகடல்

 • குடப்பிறை

 • குடமணி

 • குடமயில்

 • குடமருதம்

 • குடமலை

 • குடம்

  வளைவு, மேற்கு

 • குடி

  குடும்பம்

 • குடிப்பிறப்பு

 • குடிப்புகழ்

 • குடிப்பொறை

 • குடிமகள்

 • குடிமங்கை

 • குடிமடந்தை

 • குடியமுது

 • குடியரசி

 • குடியரசு

 • குடிவிளக்கு

 • குட்டி

 • குட்டித்தங்கம்

 • குட்டித்தங்கை

 • குட்டிநாச்சி

 • குட்டிப்பிடி

 • குட்டிப்பிணை

 • குட்டிப்பிறை

 • குட்டிப்பிள்ளை

 • குட்டிமணி

 • குட்டிமலர்

 • குட்டிமலை

 • குட்டிமான்

 • குட்டிமாலை

 • குட்டிமுத்து

 • குட்டியன்னை

 • குட்டியம்மா

 • குட்டியம்மை

 • குட்டியரசி

 • குட்டியரசு

 • குட்டியரண்

 • குட்டியலை

 • குட்டியழகி

 • குட்டியழகு

 • குட்டியாழ்

 • குட்டியெழிலி

 • குட்டியெழில்

 • குட்டியொளி

 • குட்டிவேங்கை

 • குட்டிவேல்

 • குணக்குட்டி

 • குணக்குன்று

 • குணக்குமரி

 • குணக்குயில்

 • குணக்கொடி

 • குணக்கொன்றை

 • குணக்கொம்பு

 • குணக்கொழுந்து

 • குணக்கோதை

 • குணச்சிட்டு

 • குணச்செல்வி

 • குணத்தங்கம்

 • குணத்தங்கை

 • குணத்தாமரை

 • குணத்திறல்

 • குணநகை

 • குணநங்கை

 • குணநிலவு

 • குணநிலா

 • குணப்பரிதி

 • குணப்பூவை

 • குணப்பொன்

 • குணப்பொறை

 • குணப்பொழில்

 • குணமகள்

 • குணமங்கை

 • குணமடந்தை

 • குணமணி

 • குணமதி

 • குணமயில்

 • குணமலர்

 • குணமலை

 • குணமான்

 • குணமாமணி

 • குணமாமதி

 • குணமாமயில்

 • குணமாமலை

 • குணமாலை

 • குணமுத்து

 • குணமொழி

 • குணம்

 • குணயாழ்

 • குணவடிவு

 • குணவணி

 • குணவமுதம்

 • குணவமுது

 • குணவம்மை