தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • குட்டியன்பன்

 • குட்டியன்பு

 • குட்டியப்பன்

 • குட்டியமுதன்

 • குட்டியமுது

 • குட்டியரசன்

 • குட்டியரசு

 • குட்டியருவி

 • குட்டியழகன்

 • குட்டியழகு

 • குட்டியெழினி

 • குட்டியெழிலன்

 • குட்டியெழிலோன்

 • குட்டியையன்

 • குட்டிவலவன்

 • குட்டிவளவன்

 • குட்டிவள்ளல்

 • குட்டிவழுதி

 • குட்டிவாணன்

 • குட்டிவிறலோன்

 • குட்டிவிறல்

 • குட்டிவிழியன்

 • குட்டிவீரன்

 • குட்டிவெற்பன்

 • குட்டிவேங்கை

 • குட்டிவேந்தன்

 • குட்டிவேலன்

 • குட்டிவேலோன்

 • குட்டுவன்

 • குணாளன்

 • குன்றக்கண்ணன்

 • குன்றக்கதிர்

 • குன்றக்கனி

 • குன்றக்கலைஞன்

 • குன்றக்காடன்

 • குன்றக்காரி

 • குன்றக்காவலன்

 • குன்றக்கிள்ளி

 • குன்றக்கிழான்

 • குன்றக்கீரன்

 • குன்றக்குடிமகன்

 • குன்றக்குமரன்

 • குன்றக்குரிசில்

 • குன்றக்கூத்தன்

 • குன்றக்கேள்வன்

 • குன்றக்கொடி

 • குன்றக்கோ

 • குன்றக்கோடன்

 • குன்றக்கோதை

 • குன்றக்கோன்

 • குன்றக்கோமான்

 • குன்றக்கோவன்

 • குன்றச்சாரல்

 • குன்றச்சீரன்

 • குன்றச்சீரோன்

 • குன்றச்சுடரோன்

 • குன்றச்சுடர்

 • குன்றச்செந்தில்

 • குன்றச்சென்னி

 • குன்றச்செம்மல்

 • குன்றச்செல்வன்

 • குன்றச்செழியன்

 • குன்றச்சேந்தன்

 • குன்றச்சேய்

 • குன்றச்சேரன்

 • குன்றச்சோலை

 • குன்றததென்னன்

 • குன்றத்தகை

 • குன்றத்தகையன்

 • குன்றத்தங்கன்

 • குன்றத்தங்கம்

 • குன்றத்தணலன்

 • குன்றத்தனையன்

 • குன்றத்தமிழன்

 • குன்றத்தம்பி

 • குன்றத்தலைவன்

 • குன்றத்தழலன்

 • குன்றத்தாரன்

 • குன்றத்தாரோன்

 • குன்றத்திண்ணன்

 • குன்றத்திருவன்

 • குன்றத்திறத்தன்

 • குன்றத்திறலோன்

 • குன்றத்திறல்

 • குன்றத்துணைவன்

 • குன்றத்துரை

 • குன்றத்தூயோன்

 • குன்றத்தூரன்

 • குன்றத்தென்றல்

 • குன்றத்தேவன்

 • குன்றத்தோன்றல்

 • குன்றத்தோழன்

 • குன்றநன்னன்

 • குன்றநம்பி

 • குன்றநல்லன்

 • குன்றநல்லோன்

 • குன்றநாகன்

 • குன்றநாடன்

 • குன்றநிலவன்

 • குன்றநெஞ்சன்

 • குன்றநேயன்