தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கிணை

  தோற்கருவி

 • கிம்புரி

  ஒருவகைத்தலையணி

 • கிளி

 • கிளிமொழி

 • கிளியம்மா

 • கிளியரசி

 • கிளியழகி

 • கிளியாள்

 • கிளை

 • கிள்ளை

 • கிள்ளைமொழி

 • கிள்ளையம்மா

 • கிள்ளையரசி

 • கிள்ளையழகி

 • கிள்ளையாள்

 • கிள்ளையெழிலி

 • கிழத்தி