தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கா

  சோலை

 • காஞ்சி

 • காஞ்சிமகள்

 • காஞ்சிமணி

 • காஞ்சிமதி

 • காஞ்சிமயில்

 • காஞ்சிமலர்

 • காஞ்சிமலை

 • காஞ்சிமாதேவி

 • காஞ்சிமாமணி

 • காஞ்சிமாமதி

 • காஞ்சிமாமயில்

 • காஞ்சிமாலை

 • காஞ்சிமுத்து

 • காஞ்சியரண்

 • காடு

  கான்

 • காடுகிழாள்

 • காட்டரசி

 • காட்டரண்

 • காட்டரி

 • காட்டருவி

 • காட்டழகி

 • காட்டுக்கனல்

 • காட்டுக்கனி

 • காட்டுக்கிளி

 • காட்டுக்குயில்

 • காட்டுக்கொடி

 • காட்டுச்செல்வி

 • காட்டுத்தீ

 • காட்டுத்தேன்

 • காட்டுநங்கை

 • காட்டுநிலா

 • காட்டுப்புனல்

 • காட்டுப்பூ

 • காட்டுப்பூவை

 • காட்டுமகள்

 • காட்டுமங்கை

 • காட்டுமணி

 • காட்டுமயில்

 • காட்டுமலர்

 • காட்டுமான்

 • காட்டுமுகை

 • காட்டுமுல்லை

 • காட்டுவல்லி

 • காட்டுவேங்கை

 • காட்டூராள்

 • காட்டெயினி

 • காட்டெரி

 • காட்டெழில்

 • காட்டொளி

 • காதனகை

 • காதனங்கை

 • காதனிலவு

 • காதனிலா

 • காதனெஞ்சள்

 • காதனெறி

 • காதன்மகள்

 • காதன்மங்கை

 • காதன்மடந்தை

 • காதன்மணி

 • காதன்மதி

 • காதன்மயில்

 • காதன்மருதம்

 • காதன்மலர்

 • காதன்மாதேவி

 • காதன்மானம்

 • காதன்மான்

 • காதன்மாமணி

 • காதன்மாமதி

 • காதன்மாமயில்

 • காதன்மாமலை

 • காதன்மொழி

 • காதற்கடல்

 • காதற்கணை

 • காதற்கண்ணி

 • காதற்கதிர்

 • காதற்கனி

 • காதற்கயம்

 • காதற்கயல்

 • காதற்கலம்

 • காதற்கலை

 • காதற்கழனி

 • காதற்கிளி

 • காதற்கிள்ளி

 • காதற்குயில்

 • காதற்கொடி

 • காதற்கொன்றை

 • காதற்கொம்பு

 • காதற்கொழுந்து

 • காதற்கோதை

 • காதற்சிட்டு

 • காதற்சிலம்பு

 • காதற்சுடர்

 • காதற்சுனை

 • காதற்சுரபி

 • காதற்செல்வம்

 • காதற்செல்வி

 • காதற்சேய்

 • காதற்சோணை

 • காதற்சோலை

 • காதற்பண்