தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஓசை

 • ஓசைக்கடல்

 • ஓசைச்சிலம்பு

 • ஓசைமணி

 • ஓசையருவி

 • ஓசையழகி

 • ஓசையாழ்

 • ஓசையினியாள்

 • ஓசையின்பம்

 • ஓடை

  ஓரணி, நீரோடை

 • ஓடைநுதல்

 • ஓடையணி

 • ஓதி

  கூந்தல்

 • ஓளவை

 • ஓவக்கலை

 • ஓவச்சுடர்

 • ஓவச்செல்வம்

 • ஓவச்செல்வி

 • ஓவச்சோலை

 • ஓவத்தகை

 • ஓவத்திறல்

 • ஓவத்தேவி

 • ஓவப்பொழில்

 • ஓவம்

 • ஓவவிழி

 • ஓவியக்கண்ணி

 • ஓவியக்கிளி

 • ஓவியச்செல்வி

 • ஓவியமணி

 • ஓவியமலர்

 • ஓவியமான்

 • ஓவியமாலை

 • ஓவியம்

 • ஓவியவல்லி

 • ஓவியா