தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஒசைக்குயில்

 • ஒசைவில்

 • ஒண்கடல்

 • ஒண்கணை

 • ஒண்கண்ணி

 • ஒண்கதிர்

 • ஒண்கனல்

 • ஒண்கனி

 • ஒண்கயல்

 • ஒண்கலம்

 • ஒண்கலை

 • ஒண்கழனி

 • ஒண்காஞ்சி

 • ஒண்காந்தள்

 • ஒண்கானல்

 • ஒண்கிணை

 • ஒண்கிளி

 • ஒண்கிள்ளை

 • ஒண்குயில்

 • ஒண்குரல்

 • ஒண்குறிஞ்சி

 • ஒண்குழலி

 • ஒண்குழல்

 • ஒண்குழை

 • ஒண்கூடல்

 • ஒண்கூந்தல்

 • ஒண்கொடி

 • ஒண்கொடை

 • ஒண்கொன்றை

 • ஒண்கொம்பு

 • ஒண்கொழுந்து

 • ஒண்கோதை

 • ஒண்சாந்து

 • ஒண்சாரல்

 • ஒண்சிலம்பு

 • ஒண்சுடர்

 • ஒண்சுனை

 • ஒண்சொல்

 • ஒண்சோலை

 • ஒண்டகை

 • ஒண்டமிழ்

 • ஒண்டிறல்

 • ஒண்டொடி

 • ஒண்ணகை

 • ஒண்ணிலவு

 • ஒண்ணிலா

 • ஒண்ணுதல்

 • ஒண்பகல்

 • ஒண்பரிதி

 • ஒண்பிறை

 • ஒண்புகழ்

 • ஒண்புணை

 • ஒண்புதுமை

 • ஒண்புனல்

 • ஒண்புன்னை

 • ஒண்புலமை

 • ஒண்பூ

 • ஒண்பூவை

 • ஒண்பொன்

 • ஒண்பொருநை

 • ஒண்பொருள்

 • ஒண்பொறை

 • ஒண்பொறையள்

 • ஒண்பொழில்

 • ஒண்மணி

 • ஒண்மதி

 • ஒண்மனை

 • ஒண்மயில்

 • ஒண்மறை

 • ஒண்மானம்

 • ஒண்மானி

 • ஒண்மாலை

 • ஒண்மீன்

 • ஒண்முகில்

 • ஒண்முகை

 • ஒண்முடி

 • ஒண்முத்து

 • ஒண்முரசு

 • ஒண்முறுவல்

 • ஒண்முல்லை

 • ஒண்மை

  ஒளி

 • ஒண்மொட்டு

 • ஒண்மொழி

 • ஒப்பிலமுது

 • ஒப்பிலம்மை

 • ஒப்பிலரசி

 • ஒப்பிலழகி

 • ஒப்பிலாமணி

 • ஒப்பிலாமதி

 • ஒப்பிலாமயில்

 • ஒப்பிலாமுத்து

 • ஒப்பிலாமொழி

 • ஒப்பிலாள்

 • ஒப்பிலாவடிவு

 • ஒப்பிலாவல்லி

 • ஒப்பிலாவொளி

 • ஒப்பில்கதிர்

 • ஒப்பில்கனி

 • ஒப்பில்சுடர்

 • ஒப்பில்செல்வி

 • ஒப்பில்சேய்