தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஐம்பாற்கடல்

 • ஐம்பாற்செல்வம்

 • ஐம்பாற்செல்வி

 • ஐம்பாலருவி

 • ஐம்பாலழகி

 • ஐம்பாலழகு

 • ஐம்பாலெழினி

 • ஐம்பாலெழிலி

 • ஐம்பாலெழில்

 • ஐம்பால்

 • ஐயவி

 • ஐயை