தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஏந்தி

  மேலானவள், தலைமைப்பண்புடையவள்

 • ஏந்திழை

 • ஏந்திழையாள்

 • ஏந்துதல்

  தாங்குதல்

 • ஏந்தெழினி

 • ஏந்தெழிலி

 • ஏந்தெழில்

 • ஏரணி

 • ஏரன்னை

 • ஏரமுதம்

 • ஏரமுது

 • ஏரம்மை

 • ஏரரசி

 • ஏரழகி

 • ஏரி

 • ஏரிசை

 • ஏரினி

 • ஏரினியள்

 • ஏரினியாள்

 • ஏரிழை

 • ஏருடையாள்

 • ஏரூராள்

 • ஏரெயினி

 • ஏரெழினி

 • ஏரெழிலி

 • ஏரெழில்

 • ஏரொலி

 • ஏரொளி

 • ஏர்

  அழகு, எழுச்சி, கலப்பை

 • ஏர்க்கண்ணி

 • ஏர்க்கொடி

 • ஏர்ச்சிலம்பு

 • ஏர்ச்செல்வி

 • ஏர்நங்கை

 • ஏர்ப்பரிதி

 • ஏர்மகள்

 • ஏர்மங்கை

 • ஏர்மடந்தை

 • ஏர்மணி

 • ஏர்மதி

 • ஏர்மயில்

 • ஏர்மருதம்

 • ஏர்மலர்

 • ஏர்முத்து

 • ஏர்முரசு

 • ஏர்வடிவு

 • ஏர்வளை

 • ஏர்வாணி

 • ஏழசைவாரி

 • ஏழிசை

 • ஏழிசைக்கடல்

 • ஏழிசைக்கனி

 • ஏழிசைக்கிளி

 • ஏழிசைக்குயில்

 • ஏழிசைக்குரல்

 • ஏழிசைச்சிட்டு

 • ஏழிசைச்சுடர்

 • ஏழிசைச்செல்வி

 • ஏழிசைநங்கை

 • ஏழிசைமணி

 • ஏழிசைமுத்து

 • ஏழிசையமுது

 • ஏழிசையம்மை

 • ஏழிசையரசி

 • ஏழிசையருவி

 • ஏழிசையாள்

 • ஏழிசையாழ்

 • ஏழிசையின்பம்

 • ஏழிசையெழினி

 • ஏழிசையெழிலி

 • ஏழிசையெழில்

 • ஏழிசையேந்தி

 • ஏழிசையொலி

 • ஏழிசையொளி

 • ஏழிசைவடிவு

 • ஏழிசைவல்லாள்

 • ஏழிசைவல்லி

 • ஏழிசைவாணி

 • ஏழு

  ஓரேண்

 • ஏழ்கடல்