தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • எகினம்

 • எண்

  எண்ணம், இலக்கம்

 • எண்கடல்

 • எண்சுடர்

 • எண்ணறிவு

 • எண்ணாற்றல்

 • எண்ணாழி

 • எண்ணொளி

 • எண்ணோவியம்

 • எண்வல்லாள்

 • எண்வல்லி

 • என்னகை

 • என்னிலவு

 • என்னிலா

 • என்மணி

 • என்மதி

 • என்மலர்

 • என்முத்து

 • எயினி

 • எரி

 • எரிகணை

 • எரிகதிர்

 • எரிகனல்

 • எரிசுடர்

 • எரிதணல்

 • எரிதழல்

 • எரிபகல்

 • எரிமணி

 • எரிவிளக்கு

 • எரிவெள்ளி

 • எரிவேங்கை

 • எரிவேல்

 • எறி

  வீசதல், அடித்தல்

 • எறிகடல்

 • எறிகணை

 • எறிகதிர்

 • எறிகிணை

 • எறிசினம்

 • எறிசுடர்

 • எறிதிறல்

 • எறிநிலவு

 • எறிநிலா

 • எறிபடை

 • எறிபரிதி

 • எறிமணி

 • எறிமதி

 • எறிமுரசு

 • எறிவேல்

 • எல்

 • எல்லணி

 • எல்லமுதம்

 • எல்லமுது

 • எல்லம்மை

 • எல்லரசி

 • எல்லழகி

 • எல்லி

 • எல்லினி

 • எல்லிறை

 • எல்லிழை

 • எல்லெழில்

 • எல்லேந்தி

 • எல்லொளி

 • எல்வளை

 • எல்வானம்

 • எல்விளக்கு

 • எல்வேல்

 • எள்

  கூலங்களில் ஒன்று

 • எள்ளமுதம்

 • எள்ளமுது

 • எழிசையாழி

 • எழிசைவள்ளி

 • எழினகை

 • எழினங்கை

 • எழினன்னி

 • எழினல்லாள்

 • எழினி

 • எழினிலவு

 • எழினிலா

 • எழினுதல்

 • எழினெஞ்சள்

 • எழினெய்தல்

 • எழினெறி

 • எழினொச்சி

 • எழின்மகள்

 • எழின்மங்கை

 • எழின்மடந்தை

 • எழின்மணி

 • எழின்மதி

 • எழின்மயில்

 • எழின்மருதம்

 • எழின்மலர்

 • எழின்மலை

 • எழின்மாமணி

 • எழின்மாமதி

 • எழின்மாமயில்

 • எழின்மாலை

 • எழின்முகில்

 • எழின்முகை

 • எழின்முடி

 • எழின்முத்து

 • எழின்முரசு