தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஊக்கமகள்

 • ஊக்கமணி

 • ஊக்கம்

 • ஊரணி

 • ஊரமுது

 • ஊரம்மை

 • ஊரழகி

 • ஊராள்

 • ஊருணி

 • ஊரெழில்

 • ஊரொளி

 • ஊர்

  நாடு

 • ஊற்று

 • ஊற்றுக்கண்

 • ஊழி

 • ஊழிக்கடல்

 • ஊழிச்சுடர்

 • ஊழிச்செல்வி

 • ஊழித்திறல்

 • ஊழித்தீ

 • ஊழிமுத்து