தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஊழியெரி

 • ஊழியையன்

 • ஊழியொலி

 • ஊழியொளி

 • ஊழிவண்ணன்

 • ஊழிவல்லோன்

 • ஊழிவள்ளல்

 • ஊழிவழுதி

 • ஊழிவீரன்

 • ஊழிவெற்பன்

 • ஊழிவெற்றி

 • ஊழிவேங்கை

 • ஊழிவேந்தன்

 • ஊழிவேலன்