தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஊர்ப்புகழன்

 • ஊர்ப்புலவன்

 • ஊர்ப்பெரியன்

 • ஊர்ப்பொருநன்

 • ஊர்ப்பொருப்பன்

 • ஊர்ப்பொறை

 • ஊர்ப்பொறையன்

 • ஊர்ப்பொழிலன்

 • ஊர்மணி

 • ஊர்மதி

 • ஊர்மருதன்

 • ஊர்மறவன்

 • ஊர்மல்லன்

 • ஊர்மள்ளன்

 • ஊர்மாண்பன்

 • ஊர்மாறன்

 • ஊர்முகன்

 • ஊர்முடி

 • ஊர்முதல்வன்

 • ஊர்முத்தன்

 • ஊர்முத்து

 • ஊர்வாணன்

 • ஊர்வீரன்

 • ஊர்வெற்பன்

 • ஊர்வெற்றி

 • ஊர்வேங்கை

 • ஊர்வேலன்

 • ஊர்வேல்

 • ஊர்வைகை

 • ஊற்றண்ணல்

 • ஊற்றன்பன்

 • ஊற்றன்பு

 • ஊற்றப்பன்

 • ஊற்றமுதன்

 • ஊற்றமுது

 • ஊற்றருவி

 • ஊற்றறிவன்

 • ஊற்றறிவு

 • ஊற்றலை

 • ஊற்றழகு

 • ஊற்றாளன்

 • ஊற்றினியன்

 • ஊற்றின்பன்

 • ஊற்றின்பம்

 • ஊற்று

 • ஊற்றுக்காவலன்

 • ஊற்றுக்கிள்ளி

 • ஊற்றுக்கிழான்

 • ஊற்றுக்கீரன்

 • ஊற்றுக்குமரன்

 • ஊற்றுச்செல்வன்

 • ஊற்றுத்தமிழ்

 • ஊற்றுத்திறலோன்

 • ஊற்றுத்திறல்

 • ஊற்றுநம்பி

 • ஊற்றுநாகன்

 • ஊற்றுப்பேகன்

 • ஊற்றுப்பொருப்பன்

 • ஊற்றுப்பொழிலன்

 • ஊற்றுவண்ணன்

 • ஊற்றுவளத்தன்

 • ஊற்றுவளவன்

 • ஊற்றுவாணன்

 • ஊற்றுவாரி

 • ஊற்றுவெற்பன்

 • ஊற்றொலி

 • ஊழி

 • ஊழிக்கணை

 • ஊழிக்கண்ணன்

 • ஊழிக்கண்ணு

 • ஊழிக்கதிர்

 • ஊழிக்கனல்

 • ஊழிக்கீரன்

 • ஊழிக்குமரன்

 • ஊழிக்கூத்தன்

 • ஊழிக்கோ

 • ஊழிக்கோன்

 • ஊழிக்கோமான்

 • ஊழிக்கோவன்

 • ஊழிச்சுடரோன்

 • ஊழிச்சுடர்

 • ஊழிச்செல்வன்

 • ஊழிச்செழியன்

 • ஊழிச்சேரன்

 • ஊழிச்சோழன்

 • ஊழித்தீ

 • ஊழித்துணை

 • ஊழித்துரை

 • ஊழித்தேவன்

 • ஊழிநம்பி

 • ஊழிமுதல்வன்

 • ஊழிமெய்யன்

 • ஊழிமைந்தன்

 • ஊழியண்ணல்

 • ஊழியப்பன்

 • ஊழியமுதன்

 • ஊழியமுது

 • ஊழியரசன்

 • ஊழியரசு

 • ஊழியான்

 • ஊழியெரி