தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • உடையாள்

 • உணர்வம்மை

 • உணர்வரசி

 • உணர்வாழி

 • உணர்வினியாள்

 • உணர்வின்பம்

 • உணர்வு

 • உணர்வெரி

 • உணர்வொளி

 • உமை

 • உமையம்மை

 • உமையரசி

 • உமையாள்

 • உயிரொளி

 • உயிரோவியம்

 • உயிர்

  அறிவு

 • உரவு

 • உரவுடையாள்

 • உரு

  வடிவம்

 • உலகமணி

 • உலகமலர்

 • உலகமாதேவி

 • உலகமாமணி

 • உலகமாமதி

 • உலகமாமயில்

 • உலகமாலை

 • உலகமுடையாள்

 • உலகமுத்து

 • உலகம்

 • உலகம்மை

 • உலகவாணி

 • உழத்தி

 • உழவமுது

 • உழவம்மை

 • உழவரசி

 • உழவு

  ஏர்த்தொழில்

 • உழவுக்கனி

 • உழவுச்செல்வி

 • உழவுத்தாய்

 • உழவுத்திரு

 • உழவொளி

 • உழிஞை