தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஈழமருதம்

 • ஈழமலர்

 • ஈழமலை

 • ஈழமாதேவி

 • ஈழமானம்

 • ஈழமான்

 • ஈழமாமணி

 • ஈழமாமதி

 • ஈழமாமயில்

 • ஈழமாரி

 • ஈழமாலை

 • ஈழமின்னல்

 • ஈழமுகில்

 • ஈழமுடி

 • ஈழமுடையாள்

 • ஈழமுத்து

 • ஈழமுரசு

 • ஈழமுறுவல்

 • ஈழமுல்லை

 • ஈழம்

 • ஈழயாழ்

 • ஈழவடிவு

 • ஈழவணி

 • ஈழவன்னை

 • ஈழவமுது

 • ஈழவரசி

 • ஈழவரசு

 • ஈழவரண்

 • ஈழவல்லி

 • ஈழவள்ளி

 • ஈழவழகி

 • ஈழவாகை

 • ஈழவாணி

 • ஈழவானம்

 • ஈழவாரி

 • ஈழவாழி

 • ஈழவின்பம்

 • ஈழவிறலி

 • ஈழவிளக்கு

 • ஈழவேங்கை

 • ஈழவேரி

 • ஈழவேல்

 • ஈழவொளி

 • ஈழவோவியம்