தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஈகையமுது

 • ஈகையரசி

 • ஈகையருவி

 • ஈகையறிவு

 • ஈகையழகி

 • ஈகையழகு

 • ஈகையாள்

 • ஈகையாழி

 • ஈகையாழ்

 • ஈகையிசை

 • ஈகையின்பம்

 • ஈகையிறைவி

 • ஈகையெழிலி

 • ஈகையெழில்

 • ஈகையொளி

 • ஈகைவடிவு

 • ஈகைவல்லாள்

 • ஈகைவல்லி

 • ஈகைவளை

 • ஈகைவள்ளி

 • ஈகைவாகை

 • ஈகைவாணி

 • ஈகைவானம்

 • ஈகைவாரி

 • ஈகைவிறல்

 • ஈகைவிளக்கு

 • ஈகைவெற்றி

 • ஈகைவேங்கை

 • ஈகைவேல்

 • ஈழக்கடல்

 • ஈழக்கணை

 • ஈழக்கண்ணி

 • ஈழக்கண்ணு

 • ஈழக்கதிர்

 • ஈழக்கனி

 • ஈழக்கயல்

 • ஈழக்கலம்

 • ஈழக்கலை

 • ஈழக்கழனி

 • ஈழக்கிளி

 • ஈழக்கிள்ளை

 • ஈழக்குடிமகள்

 • ஈழக்குட்டி

 • ஈழக்குமரி

 • ஈழக்குயில்

 • ஈழக்குரல்

 • ஈழக்குறிஞ்சி

 • ஈழக்கொடி

 • ஈழக்கொழுந்து

 • ஈழக்கோதை

 • ஈழச்சாந்து

 • ஈழச்சிட்டு

 • ஈழச்சிலம்பு

 • ஈழச்சுடர்

 • ஈழச்சுனை

 • ஈழச்சுரபி

 • ஈழச்செல்வம்

 • ஈழச்செல்வி

 • ஈழச்சேய்

 • ஈழச்சோலை

 • ஈழத்தங்கம்

 • ஈழத்தங்கை

 • ஈழத்தமிழ்

 • ஈழத்தலைவி

 • ஈழத்தாமரை

 • ஈழத்தாய்

 • ஈழத்திரு

 • ஈழத்திறல்

 • ஈழத்தென்றல்

 • ஈழத்தேன்

 • ஈழத்தேவி

 • ஈழநகை

 • ஈழநங்கை

 • ஈழநன்னி

 • ஈழநல்லாள்

 • ஈழநாச்சி

 • ஈழநிலவு

 • ஈழநிலா

 • ஈழநெஞ்சள்

 • ஈழநெய்தல்

 • ஈழநெறி

 • ஈழநேயள்

 • ஈழப்பண்

 • ஈழப்பரிதி

 • ஈழப்பிணை

 • ஈழப்பிராட்டி

 • ஈழப்பிறை

 • ஈழப்பிள்ளை

 • ஈழப்புனல்

 • ஈழப்புனை

 • ஈழப்பூ

 • ஈழப்பூவை

 • ஈழப்பொன்

 • ஈழப்பொழில்

 • ஈழமகள்

 • ஈழமங்கை

 • ஈழமடந்தை

 • ஈழமணி

 • ஈழமதி

 • ஈழமயில்

 • ஈழமருதம்