தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஈகக்கடல்

 • ஈகக்கதிர்

 • ஈகக்கனல்

 • ஈகக்கிளி

 • ஈகக்குயில்

 • ஈகக்கொடி

 • ஈகக்கொழுந்து

 • ஈகச்சிட்டு

 • ஈகச்சுடர்

 • ஈகச்சுனை

 • ஈகச்செல்வி

 • ஈகநங்கை

 • ஈகநாச்சி

 • ஈகநிலவு

 • ஈகநிலா

 • ஈகநெஞ்சள்

 • ஈகநெறி

 • ஈகப்புகழ்

 • ஈகப்புணை

 • ஈகப்புனல்

 • ஈகமங்கை

 • ஈகமணி

 • ஈகமதி

 • ஈகமயில்

 • ஈகமலர்

 • ஈகமலை

 • ஈகமாலை

 • ஈகமுகில்

 • ஈகமுடி

 • ஈகமுத்து

 • ஈகமுரசு

 • ஈகம்

 • ஈகவடிவு

 • ஈகவணி

 • ஈகவன்னை

 • ஈகவமுது

 • ஈகவல்லி

 • ஈகவளை

 • ஈகவள்ளி

 • ஈகவழகி

 • ஈகவாகை

 • ஈகவாணி

 • ஈகவாரி

 • ஈகவாழி

 • ஈகவிளக்கு

 • ஈகவெரி

 • ஈகவெற்றி

 • ஈகவெழினி

 • ஈகவெழிலி

 • ஈகவேங்கை

 • ஈகவேரி

 • ஈகவேல்

 • ஈகவொளி

 • ஈகை

  கொடை

 • ஈகைக்கடல்

 • ஈகைக்கனி

 • ஈகைக்கலம்

 • ஈகைக்கிளி

 • ஈகைக்குயில்

 • ஈகைக்கொடி

 • ஈகைக்கொழுந்து

 • ஈகைச்சிட்டு

 • ஈகைச்சிலம்பு

 • ஈகைச்சுடர்

 • ஈகைச்சுனை

 • ஈகைச்சுரபி

 • ஈகைச்செல்வம்

 • ஈகைச்செல்வி

 • ஈகைச்சேய்

 • ஈகைச்சொல்

 • ஈகைச்சோலை

 • ஈகைத்தாய்

 • ஈகைத்திரு

 • ஈகைத்திறல்

 • ஈகைத்துணை

 • ஈகைத்தென்றல்

 • ஈகைத்தேன்

 • ஈகைத்தேவி

 • ஈகைநகை

 • ஈகைநங்கை

 • ஈகைநன்னி

 • ஈகைநல்லாள்

 • ஈகைநாச்சி

 • ஈகைநிலவு

 • ஈகைநிலா

 • ஈகைநெஞ்சள்

 • ஈகைநெறி

 • ஈகைநேரியள்

 • ஈகைப்பண்

 • ஈகைப்பழம்

 • ஈகைப்பிராட்டி

 • ஈகைப்புகழ்

 • ஈகைமுத்து

 • ஈகைமுரசு

 • ஈகைமேழி

 • ஈகைமொழி

 • ஈகையணி

 • ஈகையன்னை

 • ஈகையன்பு

 • ஈகையமுதம்

 • ஈகையமுது