தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஈகவேந்தல்

 • ஈகவேலன்

 • ஈகை

 • ஈகைகோடன்

 • ஈகைக்கடல்

 • ஈகைக்கண்ணன்

 • ஈகைக்கண்ணு

 • ஈகைக்கதிர்

 • ஈகைக்கனல்

 • ஈகைக்கலைஞன்

 • ஈகைக்காடன்

 • ஈகைக்காவலன்

 • ஈகைக்கிளி

 • ஈகைக்கிள்ளி

 • ஈகைக்கிழான்

 • ஈகைக்கீரன்

 • ஈகைக்குடிமகன்

 • ஈகைக்குன்றன்

 • ஈகைக்குமரன்

 • ஈகைக்குரிசில்

 • ஈகைக்கூடலன்

 • ஈகைக்கூத்தன்

 • ஈகைக்கேள்வன்

 • ஈகைக்கொடி

 • ஈகைக்கொடியோன்

 • ஈகைக்கொடை

 • ஈகைக்கொன்றை

 • ஈகைக்கொழுந்து

 • ஈகைக்கோ

 • ஈகைக்கோன்

 • ஈகைக்கோமான்

 • ஈகைக்கோவன்

 • ஈகைச்சென்னி

 • ஈகைச்செழியன்

 • ஈகைச்சேந்தன்

 • ஈகைச்சேய்

 • ஈகைச்சேரன்

 • ஈகைச்சேரலாதன்

 • ஈகைச்சோலை

 • ஈகைச்சோலையன்

 • ஈகைச்சோழன்

 • ஈகைத்தகை

 • ஈகைத்தகையன்

 • ஈகைத்தனையன்

 • ஈகைத்தமிழன்

 • ஈகைத்தமிழ்

 • ஈகைத்தம்பி

 • ஈகைத்தலைவன்

 • ஈகைத்தானையன்

 • ஈகைத்தாரான்

 • ஈகைத்தாரோன்

 • ஈகைத்தாளன்

 • ஈகைத்திண்ணன்

 • ஈகைத்திருவன்

 • ஈகைத்திறத்தன்

 • ஈகைத்திறலோன்

 • ஈகைத்திறல்

 • ஈகைத்தீ

 • ஈகைத்துணை

 • ஈகைத்துணைவன்

 • ஈகைத்துரை

 • ஈகைத்துறை

 • ஈகைத்துறைவன்

 • ஈகைத்தூயோன்

 • ஈகைத்தென்னன்

 • ஈகைத்தென்னவன்

 • ஈகைத்தென்றல்

 • ஈகைத்தேன்

 • ஈகைத்தேவன்

 • ஈகைத்தோன்றல்

 • ஈகைத்தோழன்

 • ஈகைநன்னன்

 • ஈகைநம்பி

 • ஈகைநல்லன்

 • ஈகைநல்லோன்

 • ஈகைநாகன்

 • ஈகைநாடன்

 • ஈகைநாவன்

 • ஈகைநிலவன்

 • ஈகைநிலவு

 • ஈகைநெஞ்சன்

 • ஈகைநெடியோன்

 • ஈகைநெறியன்

 • ஈகைநேயன்

 • ஈகைநேரியன்

 • ஈகைப்பகலவன்

 • ஈகைப்பகலோன்

 • ஈகைப்பரிதி

 • ஈகைப்பா

 • ஈகைப்பாண்டியன்

 • ஈகைப்பாரி

 • ஈகைப்பாவலன்

 • ஈகைப்பித்தன்

 • ஈகைப்பிறை

 • ஈகைப்பிள்ளை

 • ஈகைப்புகழன்

 • ஈகைப்புலவன்

 • ஈகைப்பூவன்

 • ஈகைப்பெரியன்

 • ஈகைப்பேகன்

 • ஈகைப்பொன்னன்