தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • இகலணி

 • இகலம்மை

 • இகலரசி

 • இகலரசு

 • இகலரி

 • இகலாற்றல்

 • இகலாழி

 • இகல்

 • இகல்வேங்கை

 • இகல்வேல்

 • இசை

  புகழ்

 • இசைக்கடல்

 • இசைக்கனி

 • இசைக்கலம்

 • இசைக்கலை

 • இசைக்கிளி

 • இசைக்கிள்ளை

 • இசைக்குட்டி

 • இசைக்குயில்

 • இசைக்குரல்

 • இசைக்கொடி

 • இசைக்கொழுந்து

 • இசைச்சிட்டு

 • இசைச்சிலம்பு

 • இசைச்சுடர்

 • இசைச்செல்வம்

 • இசைச்செல்வி

 • இசைச்சொல்

 • இசைத்தமிழ்

 • இசைத்திரு

 • இசைத்திறல்

 • இசைத்தென்றல்

 • இசைத்தேன்

 • இசைத்தேவி

 • இசைநகை

 • இசைநங்கை

 • இசைநன்னி

 • இசைநல்லள்

 • இசைநாச்சி

 • இசைநிலவு

 • இசைநிலா

 • இசைநெஞ்சள்

 • இசைநெறி

 • இசைபாடி

 • இசைபாடினி

 • இசைப்பரிதி

 • இசைப்பழம்

 • இசைமகள்

 • இசைமங்கை

 • இசைமடந்தை

 • இசைமணி

 • இசைமதி

 • இசைமயில்

 • இசைமருதம்

 • இசைமலர்

 • இசைமாமணி

 • இசைமாமதி

 • இசைமாமயில்

 • இசைமாரி

 • இசைமாலை

 • இசைமீன்

 • இசைமுகில்

 • இசைமுடி

 • இசைமுத்து

 • இசைமுரசு

 • இசைமுறுவல்

 • இசைமுல்லை

 • இசைமேழி

 • இசைமொட்டு

 • இசைமொழி

 • இசையணி

 • இசையன்னை

 • இசையன்பு

 • இசையமுதம்

 • இசையமுது

 • இசையம்மை

 • இசையரசி

 • இசையரசு

 • இசையருவி

 • இசையறிவு

 • இசையலை

 • இசையல்லி

 • இசையள்

 • இசையழகி

 • இசையழகு

 • இசையாற்றல்

 • இசையாழ்

 • இசையினியள்

 • இசையினியாள்

 • இசையின்பம்

 • இசையுடையாள்

 • இசையுரு

 • இசையூராள்

 • இசையெழினி

 • இசையெழிலி

 • இசையெழில்

 • இசையேந்தி

 • இசையொலி

 • இசையொளி

 • இசையோவியம்

 • இசைவடிவு