தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஆசை

 • ஆசைக்கண்ணி

 • ஆசைக்கண்ணு

 • ஆசைக்கனி

 • ஆசைக்கிளி

 • ஆசைக்குயில்

 • ஆசைக்குரல்

 • ஆசைக்குழல்

 • ஆசைக்கொடி

 • ஆசைச்சிட்டு

 • ஆசைச்செல்வி

 • ஆசைத்தங்கம்

 • ஆசைத்தங்கை

 • ஆசைத்தமிழ்

 • ஆசைத்தாய்

 • ஆசைத்திரு

 • ஆசைத்தேன்

 • ஆசைநிலவு

 • ஆசைநிலா

 • ஆசைப்பழம்

 • ஆசைப்பிறை

 • ஆசைப்பிள்ளை

 • ஆசைப்பொன்

 • ஆசைமணி

 • ஆசைமதி

 • ஆசைமயில்

 • ஆசைமருதம்

 • ஆசைமலர்

 • ஆசைமான்

 • ஆசைமாலை

 • ஆசைமுத்து

 • ஆசைமுறுவல்

 • ஆசைமொழி

 • ஆசையணி

 • ஆசையமுதம்

 • ஆசையமுது

 • ஆசையெழில்

 • ஆசையொளி

 • ஆசையோதி

 • ஆசைவடிவு

 • ஆசைவல்லி

 • ஆசைவளை

 • ஆசைவள்ளி

 • ஆசைவாரி

 • ஆசைவிளக்கு

 • ஆசைவிழி

 • ஆசைவெண்ணி

 • ஆசைவெள்ளி

 • ஆசைவேல்

 • ஆடன்மகள்

 • ஆடன்மணி

 • ஆடன்மயில்

 • ஆடன்முத்து

 • ஆடற்செல்வி

 • ஆடலன்னை

 • ஆடலன்பு

 • ஆடலமுதம்

 • ஆடலமுது

 • ஆடலம்மை

 • ஆடலரசி

 • ஆடலரசு

 • ஆடலறிவு

 • ஆடலழகி

 • ஆடலழகு

 • ஆடலினியாள்

 • ஆடலின்பம்

 • ஆடலிறைவி

 • ஆடலொளி

 • ஆடலோவியம்

 • ஆடல்

 • ஆடல்வடிவு

 • ஆடல்வாணி

 • ஆட்சி

 • ஆட்சிக்கலை

 • ஆட்சிக்குயில்

 • ஆட்சிக்குரல்

 • ஆட்சிச்செல்வி

 • ஆட்சித்தகை

 • ஆட்சித்திரு

 • ஆட்சித்திறல்

 • ஆட்சிநங்கை

 • ஆட்சிநெறி

 • ஆட்சிப்புகழ்

 • ஆட்சிமுடி

 • ஆட்சிமுத்து

 • ஆட்சிமொழி

 • ஆட்சியமுதம்

 • ஆட்சியமுது

 • ஆட்சியறிவு

 • ஆட்சியழகி

 • ஆட்சியழகு

 • ஆட்சியாற்றல்

 • ஆட்சியெழிலி

 • ஆட்சியெழில்

 • ஆட்சியொளி

 • ஆட்சியோவியம்

 • ஆட்டநத்தி

 • ஆண்டாள்

 • ஆத்தி

  ஒருமரம்,ஓரிடம்

 • ஆத்திக்கிளி

 • ஆத்திக்குயில்