தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • அகக்கடல்

 • அகக்கணை

 • அகக்கண்ணி

 • அகக்கண்ணு

 • அகக்கதிர்

 • அகக்கனல்

 • அகக்கனி

 • அகக்கலை

 • அகக்கிளி

 • அகக்கிள்ளை

 • அகக்குயில்

 • அகக்கொடி

 • அகக்கொன்றை

 • அகக்கொழுந்து

 • அகக்கோதை

 • அகச்சாந்து

 • அகச்சிட்டு

 • அகச்சுடர்

 • அகச்சுனை

 • அகச்சுரபி

 • அகச்செல்வம்

 • அகச்செல்வி

 • அகச்சேய்

 • அகச்சொல்

 • அகச்சோலை

 • அகத்தகை

 • அகத்தகையள்

 • அகத்தங்கம்

 • அகத்தங்கை

 • அகத்தணல்

 • அகத்தமிழ்

 • அகத்தலைவி

 • அகத்தள்

 • அகத்தழல்

 • அகத்தழை

 • அகத்தாமரை

 • அகத்தாய்

 • அகத்தாள்

 • அகத்தி

 • அகத்திறல்

 • அகத்துணை

 • அகத்துறை

 • அகத்தென்றல்

 • அகத்தேன்

 • அகத்தேவி

 • அகத்தோகை

 • அகநகை

 • அகநங்கை

 • அகநல்லள்

 • அகநிலவு

 • அகநிலா

 • அகநெஞ்சள்

 • அகநெறி

 • அகநேரியள்

 • அகந்தூயள்

 • அகனகை

 • அகனங்கை

 • அகனணி

 • அகனன்னி

 • அகனன்னை

 • அகனன்பு

 • அகனமுது

 • அகனம்மை

 • அகனரசி

 • அகனரசு

 • அகனரண்

 • அகனரி

 • அகனருவி

 • அகனறிவு

 • அகனலரி

 • அகனலை

 • அகனல்லள்

 • அகனல்லி

 • அகனழகி

 • அகனழகு

 • அகனாச்சி

 • அகனாற்றல்

 • அகனாழி

 • அகனிசை

 • அகனினியள்

 • அகனினியாள்

 • அகனின்பம்

 • அகனிறைவி

 • அகனிலவு

 • அகனிலா

 • அகனிழை

 • அகனிழையாள்

 • அகனுடையாள்

 • அகனுரு

 • அகனூராள்

 • அகனெஞ்சள்

 • அகனெய்தல்

 • அகனெரி

 • அகனெறி

 • அகனெழினி

 • அகனெழிலி

 • அகனெழில்

 • அகனேரி

 • அகனேரியள்

 • அகனொலி

 • அகனொளி