தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • அகன்வடிவேல்

 • அகன்விறலன்

 • அகன்விறலோன்

 • அகன்விறல்

 • அகன்வென்றி

 • அகன்வென்றியன்

 • அகன்வெற்பன்

 • அகன்வெற்றி

 • அகன்வெற்றியன்

 • அகன்வேங்கை

 • அகன்வேலன்

 • அகன்வேலோன்

 • அகன்வேல்

 • அகன்வேள்

 • அகப்பரிதி

 • அகப்பாரி

 • அகப்பாவலன்

 • அகப்பிறை

 • அகப்புகழன்

 • அகப்புரவலன்

 • அகப்புலவன்

 • அகப்பெரியன்

 • அகப்பொன்னன்

 • அகப்பொறை

 • அகப்பொறையன்

 • அகமன்னன்

 • அகமறவன்

 • அகமலையன்

 • அகமலையோன்

 • அகமள்ளன்

 • அகமழவன்

 • அகமாண்பன்

 • அகமானன்

 • அகமார்பன்

 • அகமாறன்

 • அகமின்னல்

 • அகமுகன்

 • அகமுகிலன்

 • அகமுடி

 • அகமுடையான்

 • அகமுதல்வன்

 • அகமுத்தன்

 • அகமுத்து

 • அகமுனைவன்

 • அகமுரசு

 • அகமுருகன்

 • அகமுருகு

 • அகமுறுவல்

 • அகமுறையோன்

 • அகமுறைவோன்

 • அகமெய்யன்

 • அகமேந்தி

 • அகமேழி

 • அகமைந்தன்

 • அகமொழி

 • அகமௌவல்

 • அகம்

 • அகயாழோன்

 • அகரக்கடல்

 • அகரக்கணை

 • அகரக்கண்ணன்

 • அகரக்கண்ணு

 • அகரக்கதிர்

 • அகரக்கனல்

 • அகரக்கனி

 • அகரக்கரை

 • அகரக்கலை

 • அகரக்கலைஞன்

 • அகரக்கழியான்

 • அகரக்காடன்

 • அகரக்காரி

 • அகரக்காவலன்

 • அகரக்கிளி

 • அகரக்கிள்ளி

 • அகரக்கிழான்

 • அகரக்கீரன்

 • அகரக்குடிமகன்

 • அகரக்குன்றன்

 • அகரக்குமரன்

 • அகரக்குரிசில்

 • அகரக்குளத்தன்

 • அகரக்கூடலன்

 • அகரக்கூத்தன்

 • அகரக்கேள்வன்

 • அகரக்கொடி

 • அகரக்கொடியோன்

 • அகரக்கொன்றை

 • அகரக்கொற்றன்

 • அகரக்கொற்றவன்

 • அகரக்கொழுந்து

 • அகரக்கோ

 • அகரக்கோடன்

 • அகரக்கோதை

 • அகரக்கோன்

 • அகரக்கோமான்

 • அகரக்கோவன்

 • அகரச்சந்தனம்

 • அகரச்சாந்து

 • அகரச்சான்றோன்

 • அகரச்சாரல்

 • அகரச்சீரன்