தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • அகனிலவன்

 • அகனிலவு

 • அகனுடையான்

 • அகனுரவோன்

 • அகனுருவன்

 • அகனுறைவோன்

 • அகனுழவன்

 • அகனூரன்

 • அகனூரான்

 • அகனூரோன்

 • அகனெஞ்சன்

 • அகனெடியோன்

 • அகனெரி

 • அகனெழினி

 • அகனெழிலன்

 • அகனெழிலோன்

 • அகனேயன்

 • அகனேரன்

 • அகனேரியன்

 • அகனேறு

 • அகனையன்

 • அகனொலி

 • அகனொலியன்

 • அகனொளி

 • அகனொளியன்

 • அகனோவியன்

 • அகன்

 • அகன்கனல்

 • அகன்கனி

 • அகன்கேள்வன்

 • அகன்சாந்து

 • அகன்சான்றோன்

 • அகன்சாரல்

 • அகன்சீரன்

 • அகன்சீராளன்

 • அகன்சீரோன்

 • அகன்சுடரோன்

 • அகன்சுடர்

 • அகன்சுனை

 • அகன்சுனையான்

 • அகன்சென்னி

 • அகன்செம்மல்

 • அகன்செல்வன்

 • அகன்செழியன்

 • அகன்சேந்தன்

 • அகன்சேய்

 • அகன்சேரன்

 • அகன்சோலை

 • அகன்சோலையன்

 • அகன்சோழன்

 • அகன்பரிதி

 • அகன்பாடி

 • அகன்பாரி

 • அகன்பிறை

 • அகன்புகழன்

 • அகன்புகழோன்

 • அகன்புகழ்

 • அகன்புரவலன்

 • அகன்புலவன்

 • அகன்பூவன்

 • அகன்பெரியன்

 • அகன்பொருநன்

 • அகன்பொருப்பன்

 • அகன்பொறை

 • அகன்பொறையன்

 • அகன்பொழிலன்

 • அகன்பொழில்

 • அகன்போர்

 • அகன்மணி

 • அகன்மதி

 • அகன்மருகன்

 • அகன்மருதன்

 • அகன்மறவன்

 • அகன்மலை

 • அகன்மலையன்

 • அகன்மலையோன்

 • அகன்மல்லன்

 • அகன்மள்ளன்

 • அகன்மழவன்

 • அகன்மாண்பன்

 • அகன்மானன்

 • அகன்மார்பன்

 • அகன்மாறன்

 • அகன்முகிலன்

 • அகன்முடி

 • அகன்முதல்வன்

 • அகன்முத்தன்

 • அகன்முத்து

 • அகன்முனைவன்

 • அகன்முரசு

 • அகன்முருகன்

 • அகன்முருகு

 • அகன்முறுவல்

 • அகன்முறையோன்

 • அகன்மெய்யன்

 • அகன்மேழி

 • அகன்மைந்தன்

 • அகன்மொழி

 • அகன்மௌவல்

 • அகன்யாழோன்

 • அகன்வடிவேல்